Razpis v PDF obliki

Prenesi PDF

Eles 3000

Iniciativa Eles 3000, ki jo je zasnovala družba Eles v sodelovanju s Centrom za kreativnost/MAO, v času velikih podnebnih in družbenih negotovosti opozarja na pomen medsektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja z dinamično ustvarjalno skupnostjo za skupno vizijo boljše družbe. Partnerji se skozi spodbujanje sodelovanja med ustvarjalci in različnimi sektorji zavzemajo za odgovoren odnos do okolja in skupnosti ter s podporo novim produkcijam omogočajo ustvarjalno raziskovanje, generiranje drugačnih idej in njihovo uresničevanje v prostoru.

»Z izjemnimi zgodbami želimo navdihovati širšo javnost in podpirati ustvarjalno mišljenje v prizadevanju za trajnostni razvoj, spodbujanje človeških vrlin in boljši svet.«

Natečaj

Družba Eles v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana in Centrom za kreativnost/MAO vabi zainteresirane ustvarjalce različnih profilov – umetnike, oblikovalce, biologe, arhitekte, krajinske arhitekte, raziskovalce in druge multidisciplinarne ustvarjalce in strokovnjake, posameznike ali skupine, da v okviru natečaja oddajo predloge za ustvarjalni projekt v javnem prostoru. Natečaj temelji na zavezanosti partnerjev k trajnostnemu razvoju in uresničevanju evropskega zelenega dogovora, energetske in podnebne politike Slovenije ter Novega evropskega Bauhausa. V sklopu natečaja bomo izbrali projektno skupino, ki bo v javnem prostoru zasnovala, oblikovala in izvedla kratkoročni in dolgoročni projekt, ki bo javnost ozaveščal o pomenu ohranjanja biotske pestrosti in spodbujal k razmisleku, kako lahko kot posamezniki prispevamo k njenemu varovanju oziroma bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo. Z natečajem in dolgoročno realizacijo ter odkupom idej želimo ustvarjalce spodbuditi k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s temami, ki so v luči podnebnih sprememb izjemno pomembne za obstanek življenja na planetu. Natečaj je priložnost za razvoj in realizacijo realnih in/ali spekulativnih projektov, ki skozi obravnavo problematike in iskanje skupnih prihodnosti izpostavljajo pomen ustvarjalcev pri bolj kritičnem, odgovornem, trajnostno naravnanem in transformativnem načinu našega skupnega delovanja.

Projekt bo v imenu partnerjev vodil Center za kreativnost/MAO, javnosti ga bomo predstavili v začetku junija 2024, nagrajena dela pa bodo na ogled na razstavi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Družba ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. Je ključni člen energetske stabilnosti v regiji z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij. Z zanesljivim prenosom električne energije skrbi za kakovost življenja, stabilnost delovanja organizacij ter razvoj družbe v Sloveniji in regiji. ELES je izjemno razvojno naravnana in inovativna družba, ki že danes išče rešitve za izzive, s katerimi se bomo zaradi prehoda v brezogljično družbo srečevali v prihodnosti. Z modernizacijo in uvajanjem pametnih omrežij tako že sedaj prispeva k zniževanju našega ogljičnega odtisa. Kot odgovorna družba ELES podpira dejavnosti na področju izobraževanja, ustvarjalnosti, znanosti in tehnologije ter okolja in družbe. Ker želi aktivno povezati znanje z različnih področij, je za uresničevanje svojega poslanstva in vrednot v širokem družbenem, tehnološkem, znanstvenem in kulturnem kontekstu vzpostavil platformo Eles 3000. Njen cilj je z izjemnimi zgodbami navdihovati širšo javnost ter podpirati ustvarjalno mišljenje v prizadevanju za čisto okolje, spodbujanje človeških vrlin in boljši svet.

Živalski vrt Ljubljana je najpomembnejše nacionalno neformalno izobraževalno središče o živalih in varovanju narave; letno ga obišče več kot 300.000 obiskovalcev, kar ga uvršča med najbolj priljubljene turistične atrakcije Ljubljane in Slovenije, še posebej v segmentu mladih družin. ZOO Ljubljana je edini slovenski mednarodno akreditirani živalski vrt, z izjemno bogato in dolgo zgodovino. Z mestom Ljubljana raste in se razvija že od leta 1949. Umeščen je v zeleno zaledje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v izjemno ohranjen in razgiban urbani gozd, ki odslikava ključni slovenski krajinski element in habitat – gozd, ki prekriva več kot 60 % ozemlja države. Ključne naloge živalskih vrtov so sicer omogočanje rekreacije, raziskave, izobraževanje in varstvo narave z ohranitveno vzrejo. Z novim razvojnim načrtom in strategijo bo Živalski vrt Ljubljana preoblikovan v novodobno naravovarstveno središče, katerega prednostne naloge so vzreja ogroženih živalskih vrst, raziskave v korist ogroženih živalskih vrst, varstvo vrst in situ in ex situ ter ozaveščanje in spodbujanje obiskovalcev k aktivnemu udejstvovanju pri ohranjanju biodiverzitete. Obiskovalcem prikazuje ekološko soodvisnost med neživo in živo naravo ter odnose znotraj vrst. Je center znanja, nujen za preučevanje in ohranjanje redkih živalskih vrst, ter njihov skrbnik v času podnebnih sprememb in izgubljanja njihovih naravnih habitatov s hitrostjo, ki presega vsa dosedanja množična izumiranja v zgodovini Zemlje.

Tema in izhodišča natečaja

Tematsko izhodišče kratkoročnega in dolgoročnega projekta obravnava izzive, povezane z ohranjanjem biotske pestrosti, kot jo dojemajo razširjena polja različnih strok. Ranljivost naravnega okolja kliče po ustvarjanju ustreznih pogojev in prostorov za sobivanje, ki bodo preizpraševali naše ustaljene načine mišljenja, načrtovanja okolja ter odzivanja na prihajajoče spremembe. Novi pogledi in drugačne rešitve za te kompleksne probleme so mogoči samo s spodbujanjem novih načinov sodelovanja ter izmenjav znanja med različnimi strokami in disciplinami.

Biotska raznovrstnost je bistvena za ekosistemske storitve, tj. storitve, ki izvirajo iz narave, kot so opraševanje, uravnavanje podnebja, zaščita pred poplavami, rodovitnost tal ter proizvodnja hrane, goriva, vlaken in zdravil. Ključnega pomena pa je tudi za človekovo blaginjo, saj zagotavlja storitve, ki podpirajo družbe in naša gospodarstva. Ker smo že dalj časa priča nenehni izgubi biotske raznovrstnosti, kar ima daljnosežne posledice za naravni svet in človekovo blaginjo, je še toliko bolj pomembno, da se vsi skupaj zavedamo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in da razmišljamo o načinih njenega ohranjanja ali ponovnega vzpostavljanja. Do leta 2030 bo več kot dve tretjini prebivalstva živelo v mestih in urbanih okoljih. Pri tem bo obstoječa biodiverziteta iz mest izrinjena, zaradi česar bodo brez ustreznih ukrepov tudi prebivalci vedno bolj izgubljali stik in realno predstavo o biotski raznovrstnosti ter njeni neodtujljivi povezanosti z našim obstojem.

Ustvarjalce spodbujamo k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s ključnimi temami, pomembnimi za razvoj in obstanek naše vrste in planeta. Predlog projekta naj bo (delno ali v celoti) zasnovan kot živ sistem oz. biotski inkubator za prihodnost, ki se ukvarja z zgoraj naštetimi temami ter spodbuja k razmisleku, kako lahko prispevamo k varovanju narave oziroma k njenemu bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo. Predlog kratkoročnega projekta naj funkcionira kot zaključen modul in likovna celota z lastno sporočilnostjo, ki jo je mogoče najprej predstaviti kratkoročno za obdobje nekaj mesecev, v nadaljevanju dolgoročnega projekta pa aplicirati in realizirati v dolgoročno rešitev na različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije/objekte znotraj Živalskega vrta Ljubljana.

Kdo se lahko prijavi

Natečaj je namenjen ustvarjalcem in multidisciplinarnim skupinam z različnih področij, od umetnikov, oblikovalcev, biologov, arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov in raziskovalcev do drugih posameznikov ali skupin različnih profilov, aktivnih na področju umetnosti, oblikovanja, biologije, varovanja narave, arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja ter drugih disciplin, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi teme in instalacije.

Splošne usmeritve

Naloga udeležencev natečaja je zasnovati projekt v javnem prostoru, ki kratkoročno funkcionira kot zaključen modul in likovna celota z lastno sporočilnostjo. To je lahko prostorska instalacija, prostorska intervencija ali drugo ustvarjalno delo. Rešitev mora slediti konceptu natečaja, omogočiti naknadno razširjeno uporabo ter slediti vrednotam družbe ELES in njenih partnerjev. Udeleženci natečaja morajo upoštevati kontekst nacionalnih in evropskih politik, ki usmerjajo trajnostni razvoj družbe in ohranjanje biotske pestrosti.
Projekt naj bo zasnovan kot kratkoročna intervencija na ključ, ki jo je v nadaljevanju dolgoročnega projekta mogoče aplicirati in realizirati v dolgoročno rešitev na različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije/objekte znotraj Živalskega vrta Ljubljana.

Nagrade in faze ocenjevanja

Postopek izbora (ocenjevanja) bo potekal dvostopenjsko, temu pa bosta sledili še faza realizacije kratkoročnega projekta in faza dolgoročnega projekta in njegove dejanske uporabe. V prvi fazi ocenjevanja bo naročnik med vsemi prijavljenimi deli izbral do tri prijave, ki bodo uvrščene v nadaljnji izbor in katerih avtorji bodo povabljeni na razgovor s komisijo. Naročnik bo po zaključku prve faze podal dodatne informacije glede lokacije kratkoročnega projekta in drugih potrebnih elementov, na podlagi katerih bodo v prvi fazi izbrani prijavitelji ali prijavitelj, projekte nadalje razvijali v drugi fazi. Trem najustreznejšim predlogom iz druge faze bo ocenjevalna komisija podelila nagrade. Nagrade so finančne. Nagradni sklad natečaja znaša 12.500 EUR. Nagrade se razdelijo po naslednjem ključu:

1. nagrada 10.000 EUR

2. nagrada 1.500 EUR

3. nagrada 1.000 EUR

dve častni omembi.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih z vključenim morebitnim DDV. Nagrade bo naročnik izplačal v 30 dneh; če bo nagrajena avtorska skupina, bo nagrada izplačana enemu subjektu, ki ga izberejo njeni člani. Avtor/-ji prvonagrajenega oz. zmagovalnega projekta se s prijavo strinja/-jo z izvedbo kratkoročnega in dolgoročnega projekta ter z drugimi pogoji, navedenimi v tem javnem natečaju. Če komisija morda ne bi izbrala nobenega zmagovalnega predloga, je razpisovalec prost zaveze glede podelitve 1. nagrade in prerazporeditve nagradnega fonda med ostale prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji s svojimi predlogi prosto razpolagajo, na njihovo zahtevo pa jim bodo tudi vrnjeni.

Izvedba projekta in proračun

Avtorjem zmagovalnega projekta bosta poleg nagrade na voljo tudi proračun za izvedbo kratkoročnega projekta v višini 30.000 EUR (bruto z vsemi dajatvami) in podpora producenta (CzK/MAO). Izvedbo projekta in proračun vodi in potrjuje producent. Proračun za izvedbo vključuje vse stroške za končno operativno izvedbo projekta/instalacije na ključ. Vključuje morebitne produkcijske stroške, stroške izdelave in postavitve dela, transportne stroške, prevoz materialov, potne stroške, stroške podizvajalcev, storitev, konstrukcij, opreme, vizualnih materialov, grafik, tiskovin, dovoljenj za objavo, zavarovanj, postavitve in podiranja, dodatnega varovanja, morebitnega spremljevalnega programa idr. Sredstva za izvedbo kratkoročnega projekta so končna, realizacija pa ne sme presegati navedenega proračuna. Prijavitelji morajo predlogu v drugi fazi priložiti finančni razrez projekta, ki naj vključuje vse omenjene stroške. Naročila in drugi organizacijski postopki bodo potekali izključno v sodelovanju z naročnikom, partnerjem in producentom ter v skladu z internimi pravilniki CzK/MAO.

Ob realizaciji kratkoročnega projekta bosta družba Eles in CzK/MAO v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana zagotovila tudi:

 • strokovno podporo pri razvoju projekta
 • uporabo lokacije dolgoročne rešitve in dostope do nje
 • logistično in administrativno podporo
 • finančni nadzor nad izvedbo projekta, upravljanje proračuna projekta, nadzor nad ponudbami in denarnim tokom projekta
 • promocijo, komunikacijsko vodenje predstavitve dela in avtorjev, otvoritveni dogodek
 • če bo potrebno zagotovila osnovno varnostno in tehnično vzdrževanje projekta v času njegovega trajanja (preverbe delovanja, manjša popravila idr.)

Natančnejša podpora producenta bo opredeljena v pogodbi z izbranim avtorjem ali avtorsko skupino. CzK/MAO bo nadziral, usmerjal, podpiral in nadzoroval vsebinsko, tehnično, administrativno, finančno in komunikacijsko izvedbo projekta.

Realizacija dolgoročnega projekta

Po realizaciji kratkoročnega projekta, ki bo predvidoma na ogled do konca leta 2024, ima zmagovalna ekipa pravico sodelovati pri dolgoročnem projektu oziroma pri aplikaciji kratkoročnega projekta na večje, različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije oziroma objekte. Če bodo partnerji rezultate kratkoročnega projekta uporabili za tovrstno naknadno razširjeno uporabo v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana ali drugimi partnerji, se bodo z zmagovalcem natečaja dogovorili o dolgoročni realizaciji, ki bo stvar posebnega dogovora med naročnikom, partnerji in zmagovalno ekipo. Pogodba z zmagovalcem bo sklenjena po postopkih in s pogajanji, ki jih predvideva zakonodaja na področju javnega naročanja. Predmet pogajanj bodo:

 • vsebina dolgoročnega projekta oziroma implementacija zmagovalne rešitve v različne praktične kontekste
 • uskladitev drugih pogojev dolgoročnega projekta, ki izhajajo iz omejitev prostora ali objekta, na katerega se bo rešitev aplicirala
 • ureditev razmerij med zmagovalcem natečaja in drugimi izvajalci, ki bodo sodelovali pri dolgoročnem projektu in aplikaciji zmagovalne rešitve
 • cena izvedbe storitev, povezanih z aplikacijo zmagovalne rešitve
 • rok izdelave

Partnerji bodo v izvedbo dolgoročnega projekta vključili tudi vse druge izvajalce storitev in del, ki bodo potrebni za njegovo izvedbo. Partnerji bodo poleg stroškov izvedbe zagotovili tudi vodenje, promocijo in komunikacijsko vodenje dolgoročnega projekta ter financiranje vseh drugih storitev in del drugih izvajalcev, potrebnih za izvedbo dolgoročnega projekta. Pogajanja za izvedbo slednjih vodijo partnerji, zmagovalna ekipa pa je v ta pogajanja vključena v delu, ki zadeva natečajno rešitev. Poleg stroškov vzpostavitve dolgoročnega projekta partnerji zagotovijo tudi njegovo vzdrževanje in obratovanje v celotnem času njegove življenjske dobe. Ob realizaciji dolgoročnega projekta bosta družba Eles in Živalski vrt Ljubljana zmagovalni ekipi zagotovila tudi:

 • strokovno podporo pri aplikaciji rešitve
 • uporabo lokacije dolgoročne rešitve in dostope do nje
 • logistično in administrativno podporo

Prijavitelji in pogoji sodelovanja

K sodelovanju so vabljeni posamezniki ali skupine in organizacije (z nosilnim članom/organizacijo), ki so aktivni na področju umetniškega ustvarjanja, oblikovanja, biologije, varovanja narave, arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma ali raziskovanja, pa tudi drugi posamezniki različnih profilov, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi teme in instalacije.

Prijava mora vključevati minimalno dve različni stroki – s področja ustvarjalnosti (arhitektura, oblikovanje, vizualna umetnost in/ali druge) ter s področja biologije in/ali sorodnih strok. Prijavitelje pozivamo, naj oblikujejo multidisciplinarne skupine z različnimi strokovnjaki, ki lahko pomembno pripomorejo k razvoju instalacije ali koncepta oziroma ideje.

Pri natečaju ne morejo sodelovati člani komisije ali z organizatorji neposredno osebno, sorodstveno ali poslovno povezane osebe. Z odzivom na poziv se udeleženci strinjajo s postopkom in pogoji natečaja, z javno predstavitvijo in publiciranjem projektov (na razstavi, na spletni strani partnerjev, v publikacijah ter v strokovnih in drugih medijih) ter z objavo imen avtorjev in/ali gospodarskega subjekta. Izbrani prijavitelj je zavezan k izvedbi projekta v okviru dogovorjenega časovnega načrta in proračuna ter k sodelovanju na rednih sestankih z ekipo CzK/MAO.

Če je prijavitelj skupina, mora izmed svojih članov izbrati odgovorno osebo – ta bo odgovorna za sklepanje pogodb in vodenje projekta ter bo glavna kontaktna oseba za komuniciranje z ekipo producenta (CzK/MAO). Morebitna nagrada in povrnitev stroškov bosta izplačani enemu subjektu, ki ga izberejo člani skupine.

Člani skupine morajo imeti izkušnje v organiziranju in produciranju projektov ali instalacij. Predlog mora biti v celoti izdelan v slovenskem jeziku. Vsak prijavitelj nosi vse stroške priprave in predložitve predloga. Zmagovalec natečaja bo v času izvajanja projekta dolžan redno komunicirati z naročnikom, producentom in partnerji, se z njimi sestajati, jim poročati in projekt razvijati v sodelovanju z njimi.

Zmagovalec natečaja bo z naročnikom, družbo Eles, in producentom, Centrom za kreativnost/MAO, sklenil pogodbo o izvedbi kratkoročnega projekta, se seznanil s pogodbo o okvirnih pogojih sodelovanja pri dolgoročnem projektu ter v teh pogodbah uredil prenos materialnih avtorskih pravic na svojem delu. V primeru prijave skupine bo razpisovalec sklenil pogodbo z izbrano nosilno odgovorno osebo. Pravna oseba mora v prijavnem obrazcu navesti vse fizične osebe, ki so avtorji ali soavtorji predloga. Avtorska razmerja in pravice v skupini je dolžan opredeliti in urejati prijavitelj.

Nagrade in priznanja pomenijo finančno priznanje in delno finančno nadomestilo stroškov dela. Sodelujoči avtorji se s pogoji prijave izrecno strinjajo.

Če komisija morda ne bi izbrala nobenega zmagovalnega predloga, je razpisovalec prost zaveze glede podelitve 1. nagrade in prerazporeditve nagradnega fonda med ostale prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji s svojimi predlogi prosto razpolagajo, na njihovo zahtevo pa jim bodo tudi vrnjeni.

Razstava

Po zaključku natečaja bo organizirana razstava, na kateri bodo prikazani nagrajeni projekti. Ob vseh delih bodo našteta imena avtorjev, sodelavcev in svetovalcev, kot bodo navedeni v prijavni dokumentaciji.

Postopek izbora (ocenjevanja) bo potekal dvostopenjsko. Dodelane predloge bo ocenjevala ista ocenjevalna komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Komisija si pridržuje pravico, da se po potrebi posvetuje s specializiranimi svetovalci. Po izvedenem postopku ocenjevanja bo komisija pripravila zaključno poročilo s seznamom prejemnikov nagrad in priznanj v ustreznem vrstnem redu. Zaključno poročilo komisije pomeni zaključek strokovnega dela. Izmed pravočasno oddanih in popolnih predlogov bo komisija predloge za izvedbo izbrala po naslednjem postopku:

Oddaja vprašanj 15. junij 2023

Rok za oddajo projektov 1. oktober 2023

1. faza – izbor do treh nagrajenih predlogov konec oktobra 2023

Razgovori s tremi prijavitelji, izbranimi na prvi stopnji, in posredovanje usmeritev komisije sredina novembra 2023

2. faza – oddaja razdelanih predlogov, pripravljenih na podlagi usmeritev žirije. 15. januar 2024

Odločitev o zmagovalnem predlogu in podpis pogodbe začetek februarja 2024

Razvoj projekta od februarja do začetka junija 2024

Predstavitev in trajanje kratkoročnega projekta začetek junija (najkasneje do 10. junija) do konca decembra 2024

* Organizator si pridržuje pravico do sprememb rokov oziroma datumov.

Način oddaje

Prijave s predlogi v pdf-obliki (v velikosti največ 2 GB) prek Wetransferja pošljite na elektronski naslov info@czk.si.
Kot predmet sporočila obvezno vpišite »ELES 3000«. Ko bo predlog dostavljen, boste s strani CzK/MAO prejeli uradno potrditev prejema gradiva.

Komisija

Barbara Mihelič

direktorica Živalskega vrta Ljubljana

Maja Vardjan

višja kustosinja za arhitekturo in oblikovanje, MAO

Vladimir Vidmar

vodja in kustos Male galerije Banke Slovenije

Rok Žnidaršič

docent na Fakulteti za arhitekturo in podžupan MOL

mag. Uroš Salobir

direktor Področja za strateške inovacije družbe ELES

Odpiranje prijav

Odpiranje prijav na natečaj ne bo javno. Zapisniki ocenjevalne komisije in morebitna pisna poročila in mnenja so delovno gradivo in so interne narave. Vse prijave, ki na navedeni elektronski naslov ne bodo prispele v predpisanem roku, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov oziroma izpolnjevale drugih natečajnih pogojev, bodo iz nadaljnje obravnave izločene. Obvestilo o izločitvi iz postopka bodo natečajniki prejeli na elektronski naslov, naveden na prijavnem obrazcu.

Odgovori na vprašanja

Morebitna vprašanja v zvezi s pozivom lahko pošljete na elektronski naslov info@czk.si do vključno 1. oktobra 2023. Kot predmet sporočila obvezno vpišite »ELES 3000«.

Zahtevani dokumenti za oddajo v 1. fazi:

 • naslov predlaganega projekta
 • kontaktni podatki vodje projekta, ki bo nosilec pogodbe o sodelovanju
 • ime/imena avtorja/avtorjev z opisom njegove/njihove vloge v projektu
 • povzetek opisa koncepta (največ 1500 znakov s presledki)
 • opis teme in koncepta projekta (največ 4000 znakov s presledki)
 • ilustracija koncepta (skica, risba, kolaž itd.), ki prikazuje potenciale predloga (do 3 strani A4)
 • okvirni finančni razrez projekta, ki naj vključuje predvidene stroške, povezane z izvedbo kratkoročnega projekta
 • kratki življenjepisi avtorjev in drugih sodelavcev (za vsakega največ 1000 znakov s presledki)
 • izjave, da se posamezni avtorji, ki sodelujejo v okviru prijave, strinjajo s pogoji natečaja
 • predstavitev največ petih del vsakega avtorja (skupaj največ do 5 x A4)
 • vsi deli dokumentacije naj bodo oddani v enem pdf-dokumentu formata A3 ali A4, celotna dokumentacija naj ne presega 15 strani A4

Zahtevani dokumenti za oddajo v 2. fazi:

 • natančen finančni razrez projekta, ki naj vključuje vse morebitne stroške, povezane z izvedbo kratkoročnega projekta in morebitno ponovno vzpostavitvijo prvotnega stanja
 • v skladu s predlogi komisije in naročnika razviti in natančneje specificirani dokumenti iz 1. faze projekta
 • morebitna druga dokumentacija (v skladu s predlogi komisije)

Kriteriji izbora

 • skladnost predloga projekta z razpisano temo ter izhodišči in cilji natečaja in partnerjev
 • obravnava problematike biodiverzitete z različnih zornih kotov
 • oblikovna dovršenost, jasnost in celovitost projekta
 • upoštevanje omejitev in prednosti realizacije v različnih praktičnih kontekstih
 • izvirnost in primernost izbranih materialov
 • gospodarnost izvedbe in upoštevanje postavljenih finančnih omejitev
 • upoštevanje pogojev tehnične izvedljivosti v danem časovnem okviru
 • univerzalnost izvedljivosti predloga prek kratkoročne in dolgoročne (naknadne) aplikacije
 • vključitev trajnostnih vidikov in materialov ter praks v razvoj in zasnovo projekta (izbor ustreznih materialov, možnost ponovne uporabe, recikliranja ali prenosa na drugo lokacijo)
 • multidisciplinarnost skupine – vključuje minimalno dve različni stroki, s področja ustvarjalnosti (arhitektura, oblikovanje, vizualna umetnost in/ali druge) ter s področja biologije in sorodnih strok; sodelovanje z različnimi strokovnjaki, ki lahko pomembno pripomorejo k razvoju instalacije ali koncepta oz. ideje
 • referenčnost in izkušenost prijavitelja oziroma posameznih članov skupine
 • časovna izvedljivost in skladnost projekta s proračunom

Obvestilo o izboru

Vsi prijavitelji bodo ob koncu postopka pisno obveščeni o končnem izboru. Odločitev o izboru je dokončna.

Izvedba

Izbrani prijavitelj bo dolžan upoštevati pripombe, usmeritve in priporočila komisije, producenta in naročnika. Predlagatelji izbranega projekta so projekt dolžni izvesti v sodelovanju z družbo Eles in producentom CzK/MAO, ki potrjujeta faze razvoja in izvedbe projekta. Vloge, pravice in odgovornosti bodo glede na izbrani projekt podrobno opredeljene v sporazumu.

Jezik

Uradni jezik natečaja je slovenski. Vse gradivo (besedila, morebitno tiskano in drugo gradivo, spremna besedila) mora biti v slovenščini.

Producent

Center za kreativnost/
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Rusjanov trg 7
1000 Ljubljana
e-naslov: info@czk.si